Foto di FDAEnsemble, Giorgio Comuzzi (Palchi nei Parchi), Elisa Boe (tour Sardegna 2022), Roberto Prognesi (Dragonfly)

Teatro Camploy (VR), 23 febbraio 2024

Sardegna, agosto 2022